פתח תפריט

בקשות לשינוי עילת גניזה

אנחנו לא נוותר במלחמה על שמכם הטוב!

תיק פלילי עשוי לפגוע בכם באספקטים רבים ולכן יש לכם גם סיבות רבות לפעול כדי לסגור את התיק הפלילי שנפתח נגדכם באופן שלא יעיב על עתידכם. צרו קשר כדי שעו"ד מור ברכה יבחן את התמונה במלואה ויפעל באופן מקצועי לטובת סגירת התיק.

חשיבות עילת הגניזה 
העילה לסגירת התיק היא חשובה והמשמעותית ואין להקל ראש בסיבה שבה נגנז תיק חקירה. 
קיימות 3 עילות סגירה בהם תיק ייסגר:
  1. העדר אשמה – היחידה החוקרת סיימה את חקירתה ולא קיים ספק סביר בדבר חפותו של החשוד. סגירת תיק בעילה זו תוביל למחיקת רישומו של התיק מהמרשם הפלילי.

  2. חוסר ראיות – היחידה החוקרת אספה חומר ראיות כנגד החשוד, אך אין דיי ראיות כדי לבסס  תשתית ראייתית להגשת כתב אישום בהליך הפלילי.

  3. נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה/העמדה לדין – מדובר במקרים בהם נסיבות העניין אינן מצדיקות המשך חקירה או העמדה לדין ו/או העניין אינו מתאים לניהול הליך פלילי.
קיימים הבדלים משמעותיים בין עילות הסגירה, תיק שייסגר תחת עילת הגניזה של העדר אשמה יימחק רישומו מרישומי המשטרה. תיק שייסגר תחת עילות הגניזה של חוסר ראיות וחוסר עניין לציבור יופיע רישום התיק תחת הכותר "תיקים סגורים" בגיליון המרשם הפלילי.

מה אפשר לעשות כדי לשנות את עילת הגניזה?
לאחר שהיחידה החוקרת קיבלה החלטה שלא להעמיד חשוד לדין תימסר הודעה בכתב שבה תצוין עילת הסגירה. לחשוד אשר כנגדו נסגר תיק בעילות של חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות קמה הזכות לפנות בכתב בבקשה לשינוי עילת הסגירה. כמו כן, בהינתן מצב בו סורבה/נדחתה הבקשה לשינוי עילת גניזה קיימת אפשרות לערור על ההחלטה. חשוב לציין כי הגשת הערר היא על סמך נוהג ולא על פי חוק.

צרו איתנו קשר