פתח תפריט

צו למניעת הטרדה מאיימת

מטרת חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001 היא להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו.

החוק מגדיר את המונח הטרדה מאיימת באופן הבא:
"הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו."

לפי החוק, הטרדה יכולה להיחשב לכל אחד מהמעשים הבאים: בילוש, מארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו.

במסגרת צו למניעת הטרדה מאיימת רשאי בית המשפט רשאי לאסור על המטריד, בין היתר:
  1. ליצור עם הנפגע כל קשר במישרין או בעקיפין. 
  2. להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו,  ממקום עבודתו או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.
  3. להטריד את הנפגע בכל דרך אחרת.
  4. לשאת או להחזיק נשק.
תחילתו של הליך למתן צו למניעת הטרדה מאיימת הוא בהגשת הבקשה לבית המשפט (במעמד צד אחד) אשר לאחריה רשאי בית המשפט ליתן צו זמני עד לקיום דיון במעמד שני הצדדים. אם ניתן צו זמני אז בית המשפט יורה על קיום דיון במעמד שני הצדדים עד 7 ימים מיום מתן הצו. בדיון במעמד שני הצדדים,רשאי בית המשפט להורות על מס' אפשרויות, ובהן:
  1. הארכת הצו
  2. שינוי הצו (הותרת הצו על כנו עם שינויים מסוימים)
  3. צו הדדי (יחול על שני הצדדים)
  4. ביטול הצו
צו למניעת הטרדה מאיימת יחול עד 6 חודשים ובית המשפט רשאי להאריכובתקופה נוספת בת 6 חודשים ומנימוקים מיוחדים עד שנתיים. 
  • צו למניעת הטרדה מאיימת אינו כפוף או תלוי בהגשת תלונה במשטרה.
  • הפרת הצו מהווה עבירה פלילית ועלולה להביא להגשת כתב אישום ואף למעצר.
צרו איתנו קשר